วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.ชื่อวารสาร: วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. : STOU Education Journal
Print ISSN: 1905-4653
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 4 ก.พ.2563 วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. จัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 2.เป็นศูนย์กลางในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศาสตร์ด้านการศึกษาในสังคมไทย 3.เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. : STOU Education Journal