นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อเรื่อง:   นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อผู้แต่ง : เทพรัตน์ พิมลเสถียร
Call Number:  658.4063 ท622น 2560
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 ก.พ.2563 หนังสือ “นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม การบริหารนวัตกรรม นวัตกรรมกับการจัดการด้านธุรกิจ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมกับทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญากับการพัฒนาประเทศ ใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยเสริมสร้างความรู้เชิงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป!