วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อวารสาร: วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU
Print ISSN: 0858-5520

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  รับพิจารณาผลงานวิชาการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในศาสตร์การวัดผล ประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติ จิตวิทยาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU


วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU