วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อวารสาร: วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL
Print ISSN: 1906-3016

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ก.ย. 2562 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL


วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: KASALONGKHAM RESEARCH JOURNAL