วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม

วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อมชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN
Print ISSN: 2392-5477
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 23 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการการออกแบบสภาพแวดล้อม เป็นวารสาร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการออกแบบสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ในการเสนอผลงานทางวิชาการให้แก่ ผู้สนใจ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการเสริมความเข้มแข็งแก่วงวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมต่อไป วารสารวิชาการการออกแบบสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2557 ออกปีละสองฉบับมาจนถึงปัจจุบัน
    Description:  Journal of Environmental Design is produced to disseminate the new and current state of knowledge in relation to research and design of architecture and environment. The journal first launched in 2014 and idexed in TCI tier 2 in 2017

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN