วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชื่อวารสาร: วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University
Print ISSN: 1906-6023
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 26 ม.ค.2563 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม ประกอบด้วยสาขา ทัศนศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสื่อเชื่อมโยงบุคลากรในวิชาชีพศิลปกรรม อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ วารสารมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)  ตีพิมพ์ทั้งรูปแบบรูปเล่มและระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Thai Journals Online (ThaiJo)  ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
    Description: To distribute research contributions of academic and creative work in the area of Fine and Applied Arts and remain informed of research progress.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Journal of Fine and Applied Arts Khon Kaen University