วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชื่อวารสาร: วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University
Print ISSN: 0859-9866
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 27 ม.ค.2563 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทปริทัศน์หนังสือ และผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพต่อวิชาชีพทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ อาทิ นฤมิตศิลป์ ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมบำบัด มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ โดยเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้อง และไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้เขียนมีการลักลอกผลงานหรือละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
    Description:

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University