วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่อวารสาร: วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม: JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, SIAM UNIVERSITY
Print ISSN: 1686-3070

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.ย. 2562 วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม (JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, SIAM UNIVERSITY) ในรูปแบบตีพิมพ์ ISSN 1686-3070 (Print) ได้จัดทำฉบับแรกขึ้น ใน ปี พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) โดยการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ต่อมาได้เริ่มจัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1169 (Online) เพื่อเผยแพร่ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Jounals Online (ThaiJO)) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหารและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น โภชนาการ และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นต้น เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีวาระการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
Description: The Journal of Food Technology Siam University available in print (ISSN 1686-3070) was launched the first issue in 2004 by Faculty of Science, Siam University. Subsequently, the journal is made available online (ISSN 2651-1169) for scientific dissemination in the area of food science and technology and other related fields including nutrition and postharvest technology via the Thai Journals Online (ThaiJO). The Journal of Food Technology is a peer-reviewed, biannually journal offering two issues (January-June) and (July-December).

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2549) – ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2550)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, SIAM UNIVERSITY


วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม: JOURNAL OF FOOD TECHNOLOGY, SIAM UNIVERSITY