วารสารเกษมบัณฑิต

ชื่อวารสาร: วารสารเกษมบัณฑิต: Kasem Bundit University Journal                           
Print ISSN: 1513-5667

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.ย. 2562 วารสารเกษมบัณฑิตเป็นวารสารมาตรฐานวิชาการกลุ่มที่ 2 โดย TCI และ ACI มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน
Description:

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2550) – ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Nursing Council


วารสารเกษมบัณฑิต: Kasem Bundit University Journal