วารสารห้องสมุด

ชื่อวารสาร: วารสารห้องสมุด: TLA Bulletin (Thai Library Association)                           
Print ISSN: 0857-0086

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 ก.ย. 2562 วารสารห้องสมุด เป็นวารสารวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความคิด ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นสื่อกลางในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกและผู้สนใจ
มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายนและกรกฎาคม – ธันวาคม)
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 61 ฉบับที่ 2 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: TLA Bulletin (Thai Library Association)


วารสารห้องสมุด: TLA Bulletin (Thai Library Association)