วารสารบัณฑิตวิจัย

ชื่อวารสาร: วารสารบัณฑิตวิจัย: Journal of Graduate Research Print ISSN: 2229-2756 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4 ก.ย. 2562 วารสารบัณฑิตวิจัยเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ,@gmail.comคำแนะนำการส่งบทความวารสารบัณฑิตวิจัยแบบนำส่งบทความวารสารบัณฑิตวิจัยหนังสือรับรองก่อนตีพิมพ์บัณฑิตวิจัยการจัดรูปแบบบทความ Description: Journal of Graduate Research is an academic journal, which is in the database of the Thai Journal Citation Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2560) – ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2562) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Journal of Graduate Research


วารสารบัณฑิตวิจัย: Journal of Graduate Research