วารสารปัญญาภิวัฒน์

ชื่อวารสาร: วารสารปัญญาภิวัฒน์: Panyapiwat Journal
Print E-ISSN: 2651-1088
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4
ก.ย. 2562 วารสารปัญญาภิวัฒน์ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล
Description: Panyapiwat JournalISSN 2651-1088(Online) Panyapiwat Journal has been published on a continuous basis

 Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2552) – ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2556)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Panyapiwat Journal


วารสารปัญญาภิวัฒน์: Panyapiwat Journal