วารสารปาริชาต

ชื่อวารสาร: วารสารปาริชาต: Parichart Journal 
Print ISSN: 0867-0884
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 4
ก.ย. 2562 วารสารปาริชาต เป็นวารสารเผยแพร่ และรับตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และผลงานวิชาการรับใช้สังคมทางด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการและการเงิน ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2549) – ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Parichart Journal


วารสารปาริชาต: Parichart Journal