วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร: วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Journal of International Studies, Prince of Songkla University                                                                                                                           
Print ISSN: 2228-8864
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ก.ย. 2562 วารสารวิเทศศึกษาเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer reviewed) จัดทำและเผยแพร่โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ในสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ปัจจุบันวารสารวิเทศศึกษาได้ผ่านการรับรองคุณภาพ และถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของ TCI จนถึงปี 2562
Description: Journal of International Studies (JIS) is a national bilingual-pattern (Thai and English) peer-reviewed semiannual journal published by the Faculty of International Studies, Prince of Songkla University Phuket Campus, Thailand. Its aim is to provide an area for domestic and international specialists, scholars, and students to publish their research works, academic articles, book reviews, and review articles under the interdisciplinary of humanities and social sciences, education, economics, business administration and management. JIS has been indexed by TCI (Thai Journal Citation Index) tier 1 list since 2015.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2557) – ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of International Studies, Prince of Songkla University


วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Journal of International Studies, Prince of Songkla University