850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL

ชื่อหนังสือ: 850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL    
ชื่อผู้แต่ง: สรุจ ศุภศิรประภา
Call Number: 428.1 ส356ป 2560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 12 ก.ย. 2562  หนังสือ 850 คำต้องรู้ สู้ CU-TEP และ TOEFL” เล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เชิงวิชาการ (Academic Words) ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ CU-TEP และข้อสอบ TOEFL โดยผู้เขียนได้คัดเลือกคำจากงานวิจัยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบบ่อยๆ ในบทความเชิงวิชาการ ซึ่งเป็นบทความประเภทที่พบได้บ่อยในข้อสอบเหล่านี้ โดยเฉพาะข้อสอบส่วนที่ทดสอบความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension) ซึ่งนักเรียนไทยมักจะประสบปัญหาในการอ่านไม่เข้าใจและทำข้อสอบไม่ทันเนื่องจากมีความรู้ด้านคำศัพท์ที่จำกัด ดังนั้นภายในหนังสือเล่มนี้จึงได้มีการแบ่งคำศัพท์ออกเป็นชุดคำศัพท์ต่างๆ จำนวน 84 ชุด เรียงตามตัวอักษร มีการอธิบายหลากหลายความหมายของคำศัพท์แต่ละคำ พร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษในด้านคำศัพท์ ทั้งในเรื่องการทำข้อสอบ และสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองต่อไป