วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อวารสาร: วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Srinakharinwirot Engineering Journal                             
Print ISSN: 1905-4548

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ก.ย. 2562 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (วมศ) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ซึ่งเผยแพร่ความก้าวหน้าทางทฤษฎีและทางการทดลอง ในทุกสาขาวิศวกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา,วมศ ได้รับการจัดอยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่ม 1 โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดยจะอยู่ในกลุ่ม 1 นี้ ถึงเดือนธันวาคม 2562 ต้นฉบับทุกบทความที่ส่งมายังกองบรรณาธิการ จะได้รับการอ่านประเมินโดยปกปิดผู้ทรงคุณวุฒิ วมศ นี้ ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
Description: The Srinakharinwirot Engineering Journal (SEJ) publishes both research and academic papers, reporting theoretical and experimental advances in all areas of engineering. As of January 2015, SEJ was approved to be included in the Tier 1 on science and technology by the Thai-Journal Citation Index (TCI). The quality of publications of the SEJ will be guaranteed by TCI until 31 December 2019. All submitted papers are subject to double-blind peer-review process. The frequency of publishing is three issues per year.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2556) – ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Srinakharinwirot Engineering Journal


วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : Srinakharinwirot Engineering Journal