วารสารศาสตร์

วารสารศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารศาสตร์: Journal of Journalism
Print ISSN: 0125-8192
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 23 ม.ค.2563 วารสารศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการรายสี่เดือน ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการสื่อสาร อันได้แก่ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาสื่อสารองค์กร และ สาขาสื่อสารศึกษาในมุมมองต่างๆ ทั้งนี้ บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในเล่มได้ผ่านการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิต่างสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน วางจำหน่ายปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม–เมษายน ฉบับเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม และฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม
    Description: Journal of Journalism, Thammasat University is an academic journal involving journalism studies, communication studies and other related fields, i.e., mass communication, advertising, public relations, new media studies.The Journal publishes every four months with three volumes per year: January-April, May-August, and September-December.

  • Link to e-Journal ฉบับออนไลน์: Journal of Journalism
  • Holding ฉบับพิมพ์ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดฯ:
Call Number Heading
วารสาร 700 oวารสารศาสตร์ (Journal of Journalism)

 

วารสารศาสตร์: Journal of Journalism