วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ชื่อวารสาร: วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์: Valaya Alongkorn Review
Print ISSN: 2229-0931
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 22 ม.ค.2563 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ ได้แก่ บทความปริทัศน์บทความวิชาการ บทความวิจารณ์หนังสือ และบทความจากประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จิตวิทยา ศิลปกรรม) จากบุคลากรทั้งของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
    Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์: Valaya Alongkorn Review