วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย

ชื่อวารสาร: วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย: Thai Environmental Engineering Journal
Print ISSN: 1686-2961
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 21 ม.ค.2563 วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย มีเป้าหมายเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการสถาบันต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอบทความคุณภาพที่สามารถแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฏีเพื่อที่นักวิจัยสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่นักปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและต่อสังคมในวงกว้าง ดังนั้นบทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในทางวิชาการและประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น
    Description: Journal seeks to provide an interdisciplinary platform for the disseminating of recent research with interesting modernized and useful content, focusing on high quality theory-oriented papers and those highlighting adaptation and practicality in the environmental field. Hence, the papers to be published will be subject to review by experts in the relevant field, so their academic quality and use must be evident.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย: Thai Environmental Engineering Journal