วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University                          
Print ISSN: 1906-7208

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ก.ย. 2562 วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์
Description: Journal of Liberal Arts, Prince of Songkla University To serve as a platform for disseminating a new body of knowledge in humanitiesand social sciences
To provide opportunities for faculty members, students and scholars to publishtheir acadamic work and research in humanities, social sciences as well as inlanguage and linguistics

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2554) – ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2561)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University


วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: Journal of Liberal Arts Prince of Songkla University