วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือชื่อวารสาร: วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ: Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office
Print ISSN: 0859-4880
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 15 ก.พ.2563 วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคเหนือ ได้รับการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย,เสริมสร้างความแข็งแกร่งแห่งวิชาชีพ ก่อให้เกิดพลังสามัคคีสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิก และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรวิชาชีพพยาบาล
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ: Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office