วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยชื่อวารสาร: วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย : Thai Society of Agricultural Engineering Journal
Print ISSN: 1685-408x
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 16 ก.พ.2563 วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นวารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเกษตรและระบบชีวภาพ ในรูปของบทความวิจัย บทวิจัยย่อ และบทความปริทัศน์ เนื้อหาของบทความที่เผยแพร่ในวารสารสะท้อนถึงขอบเขตที่กว้างขวางของศาสตร์วิศวกรรมเกษตร ซึ่งบูรณาการวิศวกรรมศาสตร์หลากหลายสาขามาประยุกต์เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและระบบชีวภาพ อาทิ เครื่องจักรกลเกษตร วิศวกรรมดินและน้ำ เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว วิศวกรรมอาหาร โครงสร้างอาคารเกษตร การจัดการระบบเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เป็นต้น
    Description: The Thai Society of Agricultural Engineering Journal (TSAEJ) is the official scientific journal published by the Thai Society of Agricultural Engineering. Aiming at advancing novel knowledge, innovation and technology in agricultural and biological engineering, TSAEJ publishes original research papers, review papers, and research notes in engineering and the physical sciences that applied for sustainable development of agricultural and food production.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย : Thai Society of Agricultural Engineering Journal