วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ: Journal of Nursing Science and Health
Print ISSN: 0125-7021
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ต.ค. 2562 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการพยาบาลด้านความรู้ แนวคิดนวัตกรรมทางการพยาบาลและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ บทความที่ตีพิมพ์ประกอบด้วยบทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานวิจัย ปกิณกะ และข่าวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพพยาบาลและสุขภาพ โดยวารสารออกตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ทุกๆ 3 เดือน
Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Nursing Science and Health


วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ: Journal of Nursing Science and Health