วารสารพยาบาลตำรวจ

ชื่อวารสาร: วารสารพยาบาลตำรวจ: JOURNAL OF THE POLICE NURSES
Print ISSN: 1906-652x
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ต.ค. 2562 วัตถุประสงค์ของวารสารพยาบาลตำรวจเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการประเมินแบบ double-blind review
Description: The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: JOURNAL OF THE POLICE NURSES


วารสารพยาบาลตำรวจ: JOURNAL OF THE POLICE NURSES