วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์: Thammasat Journal of History
Print ISSN: 2408-0829
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ภาควิชาประวัติศาสตร์ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ต.ค. 2562 วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) มีกำหนดการตีพิมพ์ 2 รูปแบบ ทั้งรูปแบบตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ของภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความก้าวหน้าในทางวิชาการ โดยเปิดรับบทความที่มีการศึกษาอย่างมีมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Description: Thammasat Journal of History is a biannual academic journal (2 issues per year: January-June on First, July-December on  Second), both print and online versions, published by department of History, Philosophy and English Literature. The journal aims to provide a forum for academics to present their works, written in Thai or English, on humanities and social sciences in issues pertaining to historical studies. Our objective is to encourage academic exchanges as well as development.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thammasat Journal of History


วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์: Thammasat Journal of History