วารสารโภชนาการ

วารสารโภชนาการชื่อวารสาร:วารสารโภชนาการ: Journal of Nutrition Association of Thailand (JNAT
Print ISSN: 2586-8772
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 6 เม.ย. 2563 วาร ารโภชนาการ เป็นวารสารของสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการ โดยวารสารรับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ วารสารโภชนาการตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ซึ่งผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI
    Description: The Journal of Nutrition Association of Thailand (JNAT) is a scientific journal which covers high quality of manuscripts relevant and applicable to the fields of nutrition and food.  Journal aims to disseminate knowledge, information and information on food and nutrition. The journals are published in both Thai and English.  The submitted manuscripts must be the work that has never been published in any other journal before or under the process of being published in any journal.  JNAT publishes 2 issues per year and has been certified by the Thai Journal Reference Index Center (TCI) and is rated as the second Tier in the TCI database.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโภชนาการ: Journal of Nutrition Association of Thailand (JNAT