วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชื่อวารสาร:วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี: Journal of Project in Computer Science and Information Technology
Print ISSN: 2586-9957
TCIกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 5 เม.ย. 2563 วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Journal of Project in Computer Science and Information Technology เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี: Journal of Project in Computer Science and Information Technology