วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา: Journal of Public Health and Development                          
Print ISSN: 1905-1387, 2673-0774 (Print), 2651 – 1258 (Online)

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์: 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 The Journal of Public Health and Development is a double blinded peer-reviewed journal published by the ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand. The journal is dedicated to publish excellent research in Public Health and related fields. The journal publishes three issues per year (January-April, May-August, and September-December).  The journal has been indexed in the ASEAN Citation index since 2015 and Thai-Journal Citation Index (Tier 1) since 2012.
Description: The Journal of Public Health and Development is a double blinded peer-reviewed journal published by the ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand. The journal is dedicated to publish excellent research in Public Health and related fields. The journal publishes three issues per year (January-April, May-August, and September-December).  The journal has been indexed in the ASEAN Citationindex since 2015 and Thai-Journal Citation Index (Tier 1) since 2012.

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2546) – ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2562)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Public Health and Development


วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา: Journal of Public Health and Development