วารสารสุทธิปริทัศน์

วารสารสุทธิปริทัศน์ชื่อวารสาร: วารสารสุทธิปริทัศน์: Suthiparithat Journal                           
Print ISSN: 0857-2690

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 วารสารสุทธิปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และอื่นๆที่เกียวข้อง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วารสารสุทธิปริทัศน์มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน ฉบับที่1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน -มิถุนายน ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และฉบับที่ 4ตุลาคม -ธันวาคม รวมทั้งฉบับพิเศษ (ถ้ามี)
Description: Suthiparithat Journal is the academic journal of Dhurakij Pundit University in the humanity and social science and relevant disciplinary which publishes both research-based and academic-based articles for DPU faculty and external academicians/peers. Publication policy is to publish 4 issues per year of a quarterly issue: Issue No.1 January-March, Issue No.2 April-June, Issue No.3 July-September and Issue No.4 October-December including the special issue (if any).

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 22 ฉบับที่ 66 (2551) – ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Suthiparithat Journal


วารสารสุทธิปริทัศน์: Suthiparithat Journal