วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อวารสาร: วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช: Sukhothai Thammathirat Open University Journal                           
Print ISSN: 0857-6955

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 วารสารสุโขทัยธรรมาธิราชมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีกำาหนดเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม  บทความที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Description:-

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2546) – ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2560)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Sukhothai Thammathirat Open University Journal


วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช: Sukhothai Thammathirat Open University Journal