วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

ชื่อวารสาร: วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ: Journal of Safety and Health
Print ISSN: 1905-8160

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายละเอียด: แนะนำวารสาร 2 ต.ค. 2562 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานTCI และบริหารจัดการโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หน่วยงานเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้บทความจากงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการสาธารณสุข บทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ Peer Review
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Safety and Health


วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ: Journal of Safety and Health