วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ : Journal of Social Academic
Print ISSN: 1906-2508
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 24 ก.พ.2563 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  จัดทำโดยสำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล  กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
    Description: Journal of Social Academic was initiated by School of Social Science, Chiang Rai Rajabhat University in 2007 with Assistant Professor Thotsaphorn Munrat as the first editor and later in 2011 has changed to Assistant Professor Dr. Lelar Treeaekanukul. The journal is issued three times per year.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ : Journal of Social Academic