วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: Journal of Social Work
Print ISSN: 0857-3166
TCI:กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 2 มี.ค. 2563 วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนวิทยาการทางด้านการบริหารสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้ในแนวสหศาสตร์ ด้านสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการแรงงาน การพัฒนาชุมชน การศึกษาสังคมสงเคราะห์คลินิก และการบริหารงานยุติธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสังคมสงเคราะห์และด้านที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักศึกษาเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านนี้มากขึ้น
    Description: Journal of Social Work is an academic journal of the Faculty of Social Administration, Thammasat University. The purpose is to publicize knowledge of Social Welfare, Social Work as well as Social Administration, Social Workers and any related fields to support the scientific knowledge of an interdisciplinary. For instance, Social Work, Labor Welfare, Society Development, Clinical Social Work and Justice Administration. Including students academic presentations to increasingly contribute to progress enhancement of this field of study.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์: Journal of Social Work