วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: Journal of Social Sciences and Humanities
Print ISSN: 0125-2860
TCI:กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 1 มี.ค. 2563 วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 2.เป็นแหล่งในการเสนอผลงานรวมทั้ง แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัย อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
    Description: 1.to publish high quality research papers in various areas of social sciences and 2.to serve as space for both Thai and international scholars to exchange their knowledge in social sciences and humanities

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: Journal of Social Sciences and Humanities