วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Walailak Journal of Social Sciences
Print ISSN: 1905-8241
TCI:กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 29 ก.พ.2563 –
    Description:Walailak Journal of Social Science offers a publication opportunity to academic articles, research article and review article. Manuscripts should be written in English and be submitted either online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/wjss/index (Begin at January 2020). The journal provides an intellectual platform for work in the fields of interdisciplinary Social Science and Humanities and publishes two issues annually, the 1st issue (January – June) and the 2nd (July – December).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: Walailak Journal of Social Sciences