วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยาชื่อวารสาร: วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา : Journal of Sociology and Anthropology
Print ISSN: 0125-7356
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 18 ก.พ.2563 : วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา เป็นวารสารวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทั้งที่เป็นการสำรวจพรมแดนความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการทำความเข้าใจสังคม การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม ทั้งจากภายในประเทศไทยและภายในบริบททางสังคมอื่นๆ ด้วยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการนำเสนอประเด็นวิเคราะห์-วิจัย และกรณีศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    Description: Journal of Sociology and Anthropology is a peer-reviewed journal, published twice a year: issue 1 (January-June) and issue 2 (July-December), It aims to provide a platform for publication in social sciences, with particular focus on current research in sociology and anthropology. The Journal is open to submission both in Thai and English. We welcome submissions that engage sociological and anthropological, and more broadly social theories, as well as that draw on empirical research in Thailand or from the more diverse socio-cultural contexts.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา : Journal of Sociology and Anthropology