ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ชื่อวารสาร: ผู้ตรวจการแผ่นดิน: Journal of Thai Ombudsman
Print ISSN: 1685-3865
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 5
ก.ย. 2562 วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การส่งเสริมธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
Description: This Journal aims to gather articles in order to discuss not only the Ombudsman issues but also other

Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (2545) – ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2558)

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:  Journal of Thai Ombudsman


ผู้ตรวจการแผ่นดิน: Journal of Thai Ombudsman