ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 : วงจรกระแสสลับ

ชื่อหนังสือ: ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 : วงจรกระแสสลับ
ชื่อผู้แต่ง: ชุมพล อันตรเสน
Call Number: 621.31913 6272560
รายละเอียด: แนะนำหนังสือ 5 ก.ย. 2562 หนังสือ “ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 : วงจรกระแสสลับ” เล่มนี้
เป็นส่วนต่อเนื่องจากหนังสือทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 1 โดยครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญๆ ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์วงจร RC, RL และ RLC ในภาวะชั่วครู่ ผลตอบสนองต่อสัญญาณขั้น วงจรไฟฟ้ากระแสสลับในสถานะอยู่ตัว นิยามเฟสเซอร์อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ การวิเคราะห์วงจรเฟสเซอร์ แผนภูมิเฟสเซอร์ กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ากำลังขณะหนึ่ง ค่ากำลังเฉลี่ย ค่ากำลังเชิงซ้อน หลักการอนุรักษ์กำลัง การแก้ตัวประกอบกำลัง และวงจรไฟฟ้าสามเฟส เป็นต้น มีการอธิบายเนื้อหาแต่ละส่วนเป็นไปอย่างมีระบบ เข้าใจง่าย มีมุมมองเชิงทฤษฎีผสมผสานกับตัวอย่างการใช้งานจริงทางปฏิบัติ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยวิธีทำ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า และบุคคลทั่วไปที่จะศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี


ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า ภาค 2 : วงจรกระแสสลับ

หนังสือที่เกี่ยวข้อง