วารสารไทยศึกษา Journal of Thai Studies

ชื่อวารสาร: วารสารไทยศึกษา: Journal of Thai Studies
Print ISSN: 1686-7459
TCIกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสร์และสังคมศาสตร์ 
สำนักพิมพ์: สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด:  วารสารไทยศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับไท-ไทศึกษา ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อสร้างพลวัตและความเป็นเลิศแห่งความรู้ไทย-ไทศึกษา และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านไทย-ไทศึกษาในกลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับไทย-ไทศึกษาในหลากหลายสาขา ทั้งภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีท้องถิ่น วรรณคดีเปรียบเทียบ คติชนวิทยา การเรียนและการสอนภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตร์ ปรัชญาและศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษวิทยา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา โดยบทความที่ติพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในระบบ double blind review

วารสารไทยศึกษาเป็นวารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี)

– ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

– ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น


วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: