วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยชื่อวารสาร: วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย: Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand
Print ISSN: 1905-4084
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 14 ก.พ.2563 วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นวารสารทางวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาของสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาในประเทศไทย ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในวงการวิชาการสาขาปรัชญาและศาสนาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับสากล เป็นเวทีสำหรับการสนทนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านปรัชญาและศาสนาสู่สาธารณะ
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย: Journal of the Philosophy and Religion Society of Thailand