เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ : Creative performance feedback

ชื่อเรื่อง:   เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ Creative performance feedback
ชื่อผู้แต่ง: อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
Call Number:  658.3 อ631ท 2561
รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 14 ก.พ.2563 หนังสือ “ เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์”  มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงานและเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจถึงกรอบแนวคิดและขั้นตอนการ Feedback ผลงานกับลูกน้อง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างแน่นอน