วารสารสมาคมนักวิจัย

วารสารสมาคมนักวิจัยชื่อวารสาร: วารสารสมาคมนักวิจัย : Journal of the Association of Researchers
Print ISSN: 0859-2330
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัย

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 13 ก.พ.2563 วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่การปฏิบัติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อบุคคล และสังคมต่อไป
    Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

วารสารสมาคมนักวิจัย : Journal of the Association of Researchers