วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: Journal of Yala Rajabhat University
Print ISSN: 1905-2383

TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเอกสารวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของรายงานการวิจัย  และบทความปริทัศน์  บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม)
Description: Journal of Yala Rajabhat University is an academic documents with the objectives to promote and disseminate the academic accomplishment that has the quality with the types of Academic Article, Research  Article, Review Article, Review Article and Book Review in the fields of humanities and social sciences such as Economics, Business Administration (Management), Education and the other related fields, which is published and issued for dissemination for 3 issue per year (the first issue for January – April, the second issue for May – August and the third issue for September – Decemcer).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Language and Culture


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: Journal of Yala Rajabhat University