วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: Rajabhat Maha Sarakham University Journal
Print ISSN: 1906-0181
TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 ขอบเขตของวารสาร เป็นวารสารวิชาการที่ครอบคลุมสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
Description: The acadamic Journal covers the areas of humanities and social sciences being published in economics, business administration and  management, political science, public administration and interdisciplinary studies for humnities and social sciences written in one of the following types. Experience or review articies, Research articies, being concept papers or presenting research and findings, The presentations of articles are university faculty and personnei as well as the general public.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Rajabhat Maha Sarakham University Journal


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม: Rajabhat Maha Sarakham University Journal