วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: Journal of Roi Et Rajabhat University
Print ISSN: 1905-6036

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎ
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Roi Et Rajabhat University


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด: Journal of Roi Et Rajabhat University