วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: Lampang Rajabhat University Journal
Print ISSN: 2286-8658
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและบทความวิชาการ โดยบทความที่ส่งเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น มาก่อน และจะต้องไม่ส่งตีพิมพ์ซ้ำซ้อนในวารสารหลายฉบับในเวลาเดียวกัน
Description: –

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Lampang Rajabhat University Journal


วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง: Lampang Rajabhat University Journal