วารสารยุโรปศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารยุโรปศึกษา: Journal of European Studies
Print ISSN: 0858-7795
TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 ต.ค. 2562 วารสารยุโรปศึกษาจัดทำโดยศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ที่มีสารัตถะสำคัญเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรป ตลอดจนความสัมพันธ์และบทบาทของของยุโรปในโลก ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดเผยแพร่ฉบับปกติ 2 ฉบับต่อปี ณ สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม เริ่มตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1993 พักตีพิมพ์ชั่วคราวระหว่าง ค.ศ.2017-2018 และกลับมาดำเนินการตีพิมพ์ตามปกติ พร้อมทั้งเริ่มเผยแพร่ฉบับออนไลน์และใช้ระบบพิชญพิจารณ์เมื่อ ค.ศ.2019
Description: Journal of European Studies (JES) is published by Centre for European Studies at Chulalongkorn University and certified by Chulalongkorn University Council, Thailand. JES is aimed to publish the academic articles, in fields of Political Science, Sociology, Anthropology, Legal Science, Economics, History, Arts and Cultural Studies, that focus on Europe including its relations and roles in the world. Both Thai and English articles are accepted. JES is scheduled to publish two issues a year at the end of June and December. The first volume is published in 1993 and the first peer-reviewed volume is published in 2019.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of European Studies


วารสารยุโรปศึกษา: Journal of European Studies