วารสารยูโร

ชื่อวารสาร: วารสารยูโร: The Thai Journal of Urology 
Print ISSN: 0858-6071

TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: สมาคมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 2562 เจ้าของ สมาคมศัลยแพทยท์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์วัตถุประสงค์ วารสารยูโร The Thai Journal of Urology จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้1.,เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะกำหนดออก ปีละ 2 เล่ม (มิถุนายน และธันวาคม)สำนักงานวารสาร หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Description: The Thai Journal of Urology: Objectives are (1) to enhance medical researches of urology (2) to propose academic opinion in urology and (3) to distribute their dedicated works and researches on urology.

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Urology


วารสารยูโร: The Thai Journal of Urology