วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มขชื่อวารสาร: วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข: KKU Veterinary Journal
Print ISSN: 0858-2297
TCI:กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567)
สำนักพิมพ์: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด:

  • แนะนำวารสาร 3 มี.ค. 2563
    Description: KKU Veterinary Journal is the official peer-reviewed journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Thailand. The journal publishes a high quality of research articles, review articles, and case reports in the field of veterinary, animal science and technology, one health and veterinary education. The journal accepts English or Thai language manuscripts. Articles published under our journal are double-blind peer reviewed by at least two experts. The journal publishes two issues a year: issue 1 (January – June), and issue 2 (July – December).

Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น

วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข: KKU Veterinary Journal