หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 

ชื่อเรื่อง:  หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง: ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

Call Number:   808.066 ป384ห 2557

รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 4 มี.ค. 2563 หนังสือ “หลักการและวิธีการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ” เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียน งานวิจัย เริ่มตั้งแต่ความสำคัญของงานวิจัย ประเภทและรูปแบบ ข้อมูล การวางแผน การเขียนงานวิจัยบทว่าด้วย บทนำ  การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัย  ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านคิดอย่างนักวิจัยและสามารถนำไปเป็นประโยชน์การทำ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ ได้อย่างแน่นอน ! 
                                                                                                                                                                          Pornpit